วาไรตี้

"เก่ง เดอะวอยซ์" อึ้ง! โจ๋กทม. ติดเอดส์วันละ 5 คนนักร้องคุณภาพคับแก้ว "เก่ง เดอะวอยซ์" อึ้ง!โจ๋ กทม. ติดเอดส์วันละ 5 คน ป่วยพุ่งทั้งซิฟิลิส-ติดยา 70% จากมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ขณะโรคซิฟิลิสพุ่งจาก 2.13 ต่อประชากรแสนคนเป็น 11.49 ทั้งพบวัณโรครายใหม่ปีละหมื่น ติดเฮโรอินเกือบ 50% ทั้งใช้ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียน กทม.เร่งให้ความรู้ "ฉลาดรู้ทัน?เธอกับฉันปลอดภัย" เจาะกลุ่มนักเรียนในสังกัด มุ่งเป้ากลุ่มเสี่ยงระดับมัธยมฯ

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย กองควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่เด็กนักเรียนมัธยมศึกษา (ฉลาดรู้ทัน?เธอกับฉันปลอดภัย ) กลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัด กทม. 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์,โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส,โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา,โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม และ โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย,โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี,โรงเรียนวัดอินทาราม,โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม และ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนละ 120 คน รวม 1,200 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 24 พ.ค. - 9 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา


เก่ง เดอะวอยซ์ - ธชย ประทุมวรรณ ซึ่งมาร่วมกิจกรรมมาให้ความบันเทิงและสอนน้องๆ ให้รู้จักป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพื่อป้องกันโรคและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา เผยว่า โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ทางกรุงเทพมหานครจะมาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบอบรมและการประเมินผลความรู้ด้านเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจแบบบูรณาการได้มากที่สุด และสามารถนำไปปฏิบัติตนได้ถูกต้อง โดยสื่อสารผ่านฐานการเรียนรู้ เข้าถึงและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์เยาวชนให้มากขึ้นด้วย โดยมีโรงเรียนต่างให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อๆ ไปเกินเป้า
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครพบสถานการณ์ของโรคที่เป็นปัญหาหลักซึ่งได้แก่ เอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด ดังนี้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปี 60 คาดว่ามี 77,555 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ 2,201 คน การติดเชื้อเฉลี่ยวันละประมาณ 5 คน และกว่าร้อยละ 70 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ป้องกันโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคซิฟิลิสเพิ่มสูงขึ้นจาก 2.13 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2555 เป็น 11.49 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2559 ผู้ป่วยวัณโรคใน กทม.มากกว่า 14,000 คน แต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ประมาณ 10,000 ราย


ทั้งนี้ผู้ป่วยที่มารับการรักษาจนหาย ในขณะนี้มีเพียงร้อยละ 80 ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดว่า จะต้องรักษาให้หายมากกว่า ร้อยละ 85 จึงจะลดปัญหาแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้ และปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กทม. พบมีจำนวนผู้เข้าบำบัดเฮโรอีน รายใหม่ใน กทม. ปี 2555 - 2558 เฉลี่ยร้อยละ 26 ปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 47 พบมีการใช้ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เช่น โปรโครดิล และ ทรามาดอล มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องในกลุ่มนักเรียน