ข่าว

โปรดเกล้าฯ ตั้ง พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ 10 ราย ตั้ง พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่ง ราชเลขานุการในพระองค์

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 13 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบข้าราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้


1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ตําแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ ดํารงตําแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 11 เทียบเท่า เลขาธิการพระราชวัง ตําแหน่งหมายเลข 1 และเป็นประธานข้าราชบริพารในพระองค์
2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ตําแหน่งเลขาธิการพระราชวัง ดํารงตําแหน่งเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11 ตําแหน่งหมายเลข 2
3. นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ตําแหน่งราชเลขาธิการ ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ระดับ 11 เทียบเท่าเลขาธิการพระราชวัง ตําแหน่งหมายเลข 3
4. พันโท สมชาย กาญจนมณี ตําแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายบริหารนโยบายและปฏิบัติการ ระดับ 11 อันดับ 1 ตําแหน่งหมายเลข 4
5. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ตําแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ ระดับ 11 อันดับ 2 ตําแหน่งหมายเลข 5
6. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ตําแหน่งรองราชเลขาธิการ ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ระดับ 11 ตําแหน่งหมายเลข 6


7. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ตําแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดํารงตําแหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับ 11 ตําแหน่งหมายเลข 7
8. พลตํารวจตรี ชัยทัต บุญขํา ตําแหน่งรองราชเลขาธิการ ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ระดับ 10 ตําแหน่งหมายเลข 8
9. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ตําแหน่งรองราชเลขาธิการ ดํารงตําแหน่งประจําสํานักพระราชวังพิเศษ สํานักพระราชวัง ระดับ 10 ตําแหน่งหมายเลข 9
10. คุณจันทนี ธนรักษ์ ตําแหน่งกรมวังผู้ใหญ่ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 10 ตําแหน่งหมายเลข 10


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2560

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน