ข่าว

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะกรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๖๐ อัตรา ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มทักษะทั่วไปและการขับรถ จำนวน ๓๔ อัตรา
* พลขับรถ ๓๑ อัตรา
* เสมียน ๒ อัตรา
* พลสูทกรรม ๑ อัตรา
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน ๒๖ อัตรา
* ช่างเครื่องยนต์ ๖ อัตรา
* ช่างยานยนต์ ๑๗ อัตรา
* ช่างเครื่องมือกล ๒ อัตรา
* ช่างไฟฟ้า ๑ อัตรารายละเอียดการรับสมัครอ่านที่ http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/169 แนวข้อสอบ http://armyinfoetc.lnwshop.com/p/42