ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน 39 ราย โดย 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
1. ว่าที่พันเอกหญิง วิมล ทองพายัพ เป็น พันเอกหญิง
2. ว่าที่พันเอกหญิง ธารินี รอดสน เป็น พันเอกหญิง


วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ด้วย โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. พันเอกหญิง ธารินี รอดสน เป็น พลตรีหญิง
2. พันเอกหญิง วิมล ทองพายัพ เป็น พลตรีหญิง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป