ข่าว

ชาวสุรินทร์..ยึดเศรษฐกิจพอเพียง รวมใจปลูกต้นกล้วยถวายพ่อหลวง ร.9พันเอกศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นกล้วย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมกับ อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดขึ้นบริเวณป้อมยามตำรวจตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร อดีต ส.ส. สุรินทร์ เขต 1 พร้อมส่วนงานราชการ ประชาชนชาวตำบลนอกเมือง กว่า 500 คน เข้าร่วมปลูกต้นกล้วยจำนวน 1,989 ต้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานโครงการในพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ

ทั้งนี้ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ในฐานะประธานดำเนินโครงการปลูกต้นกล้วย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก มณฑลทหารบกที่ 25, อำเภอเมืองสุรินทร์, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์, คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และชาวบ้านตะตึงไถง (ตะ-ตึง-ถะ-ไหง) พร้อมใจกันปลูกต้นกล้วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และตามถนนหนทางในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์