ข่าว

คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมครั้งที่ 2/2560เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมครั้งที่ 2/2560 ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีชั้น 2 ตึกสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล วาระการประชุมผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และผลการดำเนินงานกองทุนปี 2560 และแผนการดำเนินงานปี 2561 การปรับปรุงระเบียบและข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อส่งเสริมการรับรอง อำนาจหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (กสค.) มาตรา 13 ตามหัวข้อ 1. รับรององค์กร 2. รับรองมาตรฐานองค์กร 3. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4. กลไกตามภารกิจที่คณะกรรมการ (กสค.) มอบหมาย 5. เหตุผลความจำเป็น 6. ข้อเสนอคณะอนุกรรมการต่อ (กสค.) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และกำหนดนัดประชุม (กสค.) ครั้งต่อไป


ขอบคุณภาพข่าว cr.บก.โกสินธ์ จินาอ่อน/(พี่เบียร "ขาใหญ่ภูมิภาค") รายงาน