ข่าว

คุณเรืองศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรพัฒนาภาคประชาสังคม (CSOs)วันที่ 29 มิ.ย 60 คุณเรืองศักดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ในนามกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรพัฒนาภาคประชาสังคม (CSOs) ที่มีผลงานด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ปี 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอร์ตคลับเฮา สโมสรราชพฤกษ์ โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบรางวัล ในวันประชุมคณะทำงานการพัฒนา เศรษกิจฐานราก และ ประชารัฐ ครั้งที่ 5/2560 ที่ผ่านมา