ข่าว

ผบ.นรด. มอบนโยบายปฏิรูปการฝึก นศท.สู่การเป็น "กำลังพลสำรองคุณภาพ" ประจำปีการศึกษา 2560วันที่ 29 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 น. พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้บังญชาการหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดน (ผบ.นรด.) มอบนโยบาย การฝึกและทำกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ผู้แทนศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกศึกษาวิชาทหาร จากมณทลทหารบกทั่วประเทศ ,ผู้แทนจากศูนย์ฝึกย่อยส่วนกลาง ผู้แทนจากสถานศึกษาวิชาทหาร และผู้แทนหน่วยสัสดีในเขต กทม. และปริมณฑล ตามแนวคิดปฏิรูปการศึกษา การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร สู่การเป็น "กำลังสำรองคุณภาพ" พร้อมมอบภารกิจแรกของปีการศึกษา ให้น้องๆ รด.จิตอาสา กับกิจกรรม "รด.จิตอาสา Big Cleaning day " ณ โดม อเนกประสงค์ ศูนย์การกำลังสำรอง (ศสร.) ถ. วิภาวดีรังสิต กทม.


พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน ผบ.นรด. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมในวันนี้ว่า "เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้บังคับศูนย์การฝึก/ผู้บังคับหน่วยฝึก นศท. มณฑลทหารบก ทั้ง 35 แห่ง ผู้แทนศูนย์ฝึกย่อยส่วนกลาง ,สัสดีกรุงเทพฯ และปริมณฑล , สัสดีอำเภอ ,ผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง และครูฝึก ของดรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ได้ทำความเข้าใจให้ตรงกัน ในเรื่องการฝึกและการทำกิจกรรม ของ นศท.ในปีการศึกษา 2560 ตามแนวคิด ปฏิรูปการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร สู่การเป็น กำลังสำพลสำรองคุณภาพ"
โดยมีเป้าหมายการฝึก คือ เพื่อผลิตกำลังพลสำรองชั้นผู้บังคับบัญชาให้กับกองทัพ ทั้งประเภทนายทหารและนายสิบ จากเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมรับการฝึกวิชาทหาร ที่เรียกว่า "นักศึกษาวิชาทหาร" ปีละ 3 แสนคนเศษ ทั้วประเทศ โดยผู้ที่เรียนจบ รด. ปี จะไดด้รับการแต่งตั้งยศ เป็น ว่าที่ร้อยตรี ละนำปลดเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุน และจะถูกบรรจุในบัญชีบรรจะกำลังของหน่วย มีโอกาสถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบ หรือ เรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร แล้วแต่กรณี ฉะนั้น การเรียน รด.จึงเป็นการสมัครใจเข้ามาเป็นทหารในระยกำลังสำรอง ผลพลอยได้ก็คือ ไม่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ เป็นทหารกองประจำการ (พลทหาร)


หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ได้เริ่มปฏิรูปการฝึก นศท. เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์บ้านเมือง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งสัดส่วนเวลาเรียนรวม (80 ชั่วโมง) ออกเป็นสองกลุม ได้แก่ การฝึกวิชาทหาร ร้อยละ 60 และกิจกรรม ร้อยละ 40
โดยในส่วนของการฝึกวิชาทหาร (ร้อยละ 60 ) ผบ.นรด. ให้แนวทางว่า "ฝึกเท่าที่จำเป็น เรียนสิ่งที่ต้องนำไปใช้" และพัฒนาภาพลักษณ์ นศท. ทั้ง วินัยการแต่งกาย ลักษณะทางทางต้องดีตั้งแต่ หัวจรดเท้า สวมหมวก พับแขน และยดท็อป , วินัยการแสดงออกความเคารพ ทั้งในหน่วย นอกหน่วย ต้อวดีเยี่ยม เข้มแข็ง สวัสดีเสียงดัง และมีการแสดงออกถึงความเป็นสุภาพชน มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น เคารพสิทธิของกันและกันด้วยการเข้าคิว ซึ่งรวมเรียกว่า "SMART รด." โดย ผบ.นรด. ได้สนับสนุนให้ทุกศูนย์ฝึก /หน่วยฝึก ทุกสถานศึกษา มีการประกวดภาพลักษณ์ของ นศท. ตามแบบประเมินด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นรด. ได้เพิ่มเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรการฝึก นศท. ประจำปี จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ การบรรจุวิชา "พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย" ลงในคู่มือ นศท. ทั้ง 5 ชั้นปี 5 ชั้นปีละ 4 ชั่วโมง เพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพให้กับประเทศ เน้นให้ นศท. ให้ จำนวน 4 รุ่น รวม 178 นาย เพื่อให้นำไปขยายผลไปสู่ นศท.ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ในช่วงต้นชั่วโมง ก่อนทำการฝึกในแต่ละครั้ง นรด.ได้จัดให้ นศท. ได้สวดมนต์,นั่งสมาธิและเรียนรู้เรื่องศาสนาพิธีเบื้องต้น โดยความร่วมมือ จาก สถาบัน พลังจิตตานุภาพ โดย พระอาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ได้เมตตา จัดทำ "หลักสูตรยุทธสาสมาธิ" ให้ นศท. ได้ปฎิบัติเหมือนกันทั้งประเทศ เริ่มตั้งแต่ห้วงการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมจิตใจ ฝึกฝนสมาธิ สะสมพลังจิตให้กับ นศท. ให้เกิดความสงบ มีพลังจิต มีศิล สมาธิ ปัญญา สามารถเรียน ทำงาน หรือดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ในช่วยท้าย พล.ท.วีรชัย ฯ ผบ.นรด. ได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมประชุม ทำความเข้าใจกันในวันนี้ โดยขอเน้นย้ำหน่วยฝึก และสัสดี ได้นโยบาย / แนวทางสู่การปฏิบัติ อย่างจริงจัง อีกทั้งยังขอความร่วมมือจากสถานศึกษาวิชาทหาร ในการร่วมสร้าง นศท. โดยให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์จากการฝึกและการทำกิจกรรม พร้อมกันกับที่สังคมได้รับประโยชน์ จาก นศท. และหวังว่า การปฏิรูปการฝึก นศท. จะจุดประกายให้เกิดความสำเร็จ ในอนาคตอันใกล้นี้

หลังการมอบนโยบายการฝึก นศท. ประจำปีแล้ว กิจกรรมต่อไป ได้แก่ การบรรยายจากวิทยากร พิเศษ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโ ณ กรรมการคุณวุฒิ แห่งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ และ ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ นศท. ในกิจกรมต่างๆ เช่น รด.จิตอาสา , รด.จิตสีขาว ,SMART รด. นิทรรศการแสดงความเป็นมาของหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ตั้งแต่แรกเริ่ม กิจกรรมในรอบปี การจัดทำหลักสูตร และอบรมครู นศท, และสุดท้ายเป็นการบรรยายและเชิญชม นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการลดโลกร้อน จาก องศ์การบริหาร จัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นไปโดย เรียบร้อย และพร้อมเพียงกัน